نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای زبان دار UI1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی UI1 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای قلی زاده UI1 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا UI2 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند UI2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای موسی پور UI2 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا UI2 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای مهرعلی UI2 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند UI2 فرد 4-5:30 دانلود