نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای بهرامی UI1 فرد 4-5:30 دانلود
آقای رضایی آرا UI1 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای صدیق UI1 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا UI1 زوج 5:45-7:15 دانلود 
آقای قلی زاده UI1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای زبان دار UI1 زوج 7:30-9 دانلود