نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
خانم خدایی پناه UI1 فرد 7:30-9 دانلود 
آقای بهرامی UI1 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای بهرامی UI1 فرد 7:30-9 دانلود
آقای رضایی آرا UI1 زوج 7:30-9 دانلود 
آقای رضایی آرا UI2 زوج 4-5:30 دانلود 
آقای مهرعلی UI2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای رضایی آرا UI3 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای پولادوند UI3 فرد 4-5:30 دانلود 
خانم خدایی پناه UI3 فرد 5:45-7:15 دانلود 
آقای مهرعلی UI3 زوج 7:30-9 دانلود
آقای قلی زاده UI3 زوج 5:45-7:15 دانلود