دستور زبان

كاربرد I am wondering و I was wondering در انگلیسی

احتمالا در مكالمه ها زياد شنيده ايد که چنين عبارتهايي (I am wondering ) را چگونه استفاده میکنند، اين wonder به معني Think به كار ميره : يعني اگر شما I am wondering شده ايد يعنی I am thinking شده ايد مثال: .I’m wondering whether to go to the party or not دارم فكر ميكنم برم مهماني يا […]