نکات گرامری مربوط به بیان آرزو

نکات گرامری مربوط به بیان آرزو

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش …)… I wish Subjunctive Mood wish به عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعل want است. فعل بعد از آن به صورت مصدر با to به کار می رود. مثال: می خواهم روزی به خارج بروم. I wish  to go abroad some day. می خواهم رشتۀ […]