will و would

کاربرد ها و گرامر کلمات will و would

کلمات will و would افعال کمکی هستند. افعال کمکی به خودی خود معنی خاصی را بیان نمی کنند، و این دو کلمه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پست ما قصد داریم به تفاوت will و would و همچنین کاربردهای رایج آنهابپردازیم. کاربرد ها و گرامر کلمات will و would رایج ترین کاربرد will و would این است که آنها برای […]