کاربردهای مختلف IF

کاربردهای مختلف IF

کاربردهای مختلف IF در زبان انگلیسی از ­if استفاده زیادی می شود. به عنوان مثال برای بیان یک شرط در زبان انگلیسی از if استفاده می شود. اما علاوه بر این کاربردهای دیگری نیز برای if در زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است. برای آشنایی با کاربردهای if در زبان انگلیسی و یادگیری نکات […]