جمله سازی انگلیسی

توضیحاتی دربارۀ subject و verb و object در جمله سازی انگلیسی

اگر این سه قانون را بدانیم دیگر در جمله سازی زبان انگلیسی اشتباه نخواهیم کرد جمله سازی به زبان انگلیسی سه قانون طلایی دارد که در صورت رعایت آنها دیگر اشتباهی در نوشتار و درک مطالب برایتان پیش نخواهد آمد. این سه قانون subject, verb و object هستند و رعایت استفاده از آنها کار را برای هر […]

روابط دو فعل

روابط دو فعل

روابط دو فعل: Relations Between two Verbs:i q روابط دو فعل: اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است. تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ing […]