تفاوت under و underneath

تفاوت under و underneath

تفاوت under و underneath واژه های under ، underneath و beneath هر سه را می توان ( زیر یا در زیر ) ترجمه کرد، اما کاربرد آن ها با هم تفاوت دارد. Under عادی ترین کلمه ای است که در این معنی به کار می رود: I found ir under the table. من آن را […]