کاربرد های to در گرامر

کاربرد های to در گرامر

کاربرد های to در گرامر To نشانه ی مصدر در زبان انگلیسی است و قبل از صورت صرف نشده ی فعل قرار می گیرد. موارد استفاده از مصدر با to به قرار زیر است: بعد از فعل ، اسم ، ضمیر و صفت ، برای کامل کردن معنای آن ها : We tired to explain. […]