استفاده از Present Perfect و Past Perfect و Simple Past

Say , Tell , Speak , Talk

فرق و تفاوت بین Say , Tell , Speak , Talk در این مقاله سعی شده است با مثال هایی فرق و تفاوت بین Say , Tell , Speak , Talk اکامل توصیف نمایید امیدواریم مفید واقع گردد. این چهار تا فعل به نظر شبیه هم اند؛ اما با هم فرق هایی دارند! با توضیحات و […]