sometime در زبان انگلیسی

استفاده از کلمه sometime در زبان انگلیسی

چگونگی تغییر کلمه  sometime در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که با تغییر نوشتار آنها معنایشان نیز تغییر خواهد کرد، در صورتی که این تغییرات در نوشتارشان به چشم نمی آید و یا مشخص نیست کدام تغییر چه معنایی به کلمه خواهد داد. کلمه sometime در زبان انگلیسی از دو کلمه مجزای some […]