اسکاتلندی به زبان انگلیسی

اسکاتلندی به زبان انگلیسی

اسکاتلندی به زبان انگلیسی اسکاتلندی به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی بیان می شود. در این مقاله به بررسی تفاوت ها و کاربرد هریک از این کلمات می پردازیم و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در کاربرد آن ها را بیان می کنیم. Scot به تفاوت های معنایی بین واژه های زیر که همه ( […]