ژانراهای متفاوت

با شناخت خوب از ژانراهای متفاوت پا به دنیای بی نظیر کتاب خوانی بگذارید

به طور کلی دو شاه راه اصلی در دنیای کتاب وجود دارند که هر دو به چند ژانرهای جداگانه تقسیم میشوند. برای اینکه ما بتوانیم از میان کتاب های متنوع دقیقا همان کتاب هایی را انتخاب کنیم که دوست داریم بخوانیم و همان موضوعاتی را پیدا کنیم که ما را شیفته کتاب خواندن میکنند، باید ژانراها را به […]