تفاوت say & tell

مقایسه say & tell (جلسه دوم)

مقایسه say & tell داستانی درباره ی یک قورباغه در گفتار معمولی ، عبارت بالا را به صورت : a story about a frog بیان می کنند. نکته ی دستوری : مفعول بی واسطه ی فعل say نمی تواند شخص باشد . البته ، می توان بعد از فعل say شخص مخاطب را نیز ذکر […]