نکات گرامری در استفاده از TV

نکات گرامری در استفاده از TV

نکات گرامری در استفاده از TV نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از Tv و radio را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. از آنجا که این دو واژه هم به معنای برنامه تلویزیونی یا رادیویی و همه به معنای سازمان تلویزیون یا رادیو مورد استفاده قرار می گیرند، نوع حرف اضافه […]