کلمات پرسشی Question Word

کلمات پرسشی Question Word در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی یا Interrogative Words کلمات پرسشی در زبان انگلیسی با لفظ Wh word ها یا Question Words ها نیز نامیده می شوند.این کلمات جهت ساخت جملات سوالی و پرسشی مورد استفاده قرار می گیرند. و محل قرار گرفتن آنها در ابتدای جمله می باشد. مهمترین و پر کاربرد ترین این کلمات عبارتند از: What […]