نکاتی درباره کمیت

نکاتی درباره کمیت (quantity)

quantity  تعداد  جمع مفرد   دو  Both apples are green. اشاره به دو سیب دارد که هردو سبز میباشند  Either apple looks good to me and neither apple is red. هردو سیب خوب به نظر میرسند و هیچکدام یک از دو سیب قرمز نیست  Each apple has a stalk. اشاره به این دارد که هر دو سیب ساقه دارند […]