دو نکته گرامری پرکاربرد

دو نکته گرامری پرکاربرد

استفاده صحیح گرامری از point of view  از point of view  معمولا برای ارائه نظر یا پیشنهاد استفاده میشه. این اصطلاح مخصوصا در مکالمات انگلیسی کاربرد زیادی داره. به مثال های زیر دقت کنید: .From my point of view, nine-thirty would be better than nine o’clock, as I have to drop the children off at […]