بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی

بیان موقعیت مکانی به زبان انگلیسی جا یا موقعیت مکانی به زبان انگلیسی با کلمات مختلفی به کار می رود. هریک از این واژه ها کاربرد متفاوتی دارند. در این مقاله به بررسی کاربرد هریک و آموزش کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Place Room و space به صورت شمارناپذیر […]