استفاده از once به عنوان قید

استفاده از once به عنوان قید از once زمانی به عنوان قید استفاده میشه که منظورمون ” یک بار” باشه. برای مثال : من یکبار به استادیوم فوتبال رفته ام  = I’ve only gone to stadium once من شوهر او را یکبار دیده ام = I’ve met her husband once گاهی از once + a […]