معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی معنی obey و کاربرد آن می‌پردازیم.  معنای کلی این فعل «تبعیت کردن از کسی» یا «حرف کسی را گوش دادن» یا «تسلیم سخن کسی شدن» است. سایر معانی این فعل پیرامون همین معنی اصلی می‌گردند. فعل obey از افعال ابتدایی زبان انگلیسی بوده و می‌توان آن […]