کاربرد Mr & Mrs

کاربرد Mr & Mrs

در زبان انگلیسی از کلمات Ms. , Miss, Mrs., Mr. به عنوان پیشوند نام افراد و به معنای آقا یا خانم استفاده می شود. در استفاده از این کلمات توجه به نکات گرامر زبان انگلیسی ضروری است. این کلمات تنها در برخی حالات در زبان انگلیسی قابل استفاده هستند. در این پست به بررسی نکات […]