travel

فرق Litter، Garbage ، Trash، Rubbish ، Waste در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای مفهوم واژه “زباله” یا “آشغال” چندین معادل وجود دارد که ما در اینجا به بررسی دقیق آنها می پردازیم تا آنها را به اشتباه به جای هم استفاده نکنبم. واژه هایی که برای این مورد، استفاده می شوند شامل   Litter، Garbage ، Trash ، Rubbish، وWaste هستند. Garbage این لغت در زبان انگلیسی […]