کاربردر ترکیبات مختلف kind

کاربردر ترکیبات مختلف kind

kind در زبان انگلیسی  – در زبان انگلیسی کلمه ی kind در ترکیبات مختلف و بامعانی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال kindly در محیط های رسمی برای بیان در خواست مودبانه به زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که در محیط های خودمانی مبین خشم گوینده است. برای یادگیری […]