travel

تفاوت Job, Work, Career, Employment

فرق و کاربرد واژه های Job, Work, Career, Employment آیا می دانید که چه تفاوت هایی بین این واژه ها وجود دارد؟ این لغات که تقریبا معنی و کاربردی نزدیک به هم دارند، اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، ولی در واقع دارای  معانی و کاربردهای متفاوتی می باشند. اغلب دیده شده که ” Career” […]