" تمایل داشتن" در زبان انگلیسی

“تمایل داشتن” در زبان انگلیسی

تمایل در زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی برای بیان تمایل و علاقه مندی از چه واژه هایی استفاده می شود؟ اغلب زبان آموزان در استفاده از دو واژه زبان انگلیسی که مفهوم تمایل را متبادر می کنند دچار اشتباه می شوند. interested و interesting معانی و کاربردهای کاملا متفاوتی دارند. برای یادگیری کاربردی […]