وجه امری

وجه امری در دستور زبان انگلیسی

وجه امری: Imperative Mood:i   بیان عملی به صورت خواهش، تقاضا، پند و اندرز، التماس و دعا، امر واقعی است.   برای ساختن وجه امری کافی است از مصدر ساده فعل (مصدر بدون to فعل ) استفاده شود. مثال: بنویس. .Write برو. .Go فعل امر واقعی در دوم شخص مفرد و جمع است. برای ساختن […]