بررسی کاربرد IF

بررسی کاربرد IF در چند جمله .I’ll come if necessary  اگه ضروری باشه میام. .I don’t mind if it’s hot  داغم باشه مهم نیست (اشکالی نداره داغ باشه) .You can go if you want to  اگه بخوای میتونی بری. .I wouldn’t do it if I were you  اگه جات بودم اینکارو نمیکردم. .I will go […]