تفاوت if & whether در زبان انگلیسی

تفاوت if & whether در زبان انگلیسی

Whether نکته ی دستوری : حروف ربط whether و if را اغلب در بافت های یکسانی به کار می برند. هر چند وقتی در جمله ای کلمه ی on به کار رفته باشد ، به جای حرف ربط if معمولاً از حرف ربط whether استفاده می کنند؛ به ویژه ، اگر این حرف در اول […]