homophone

آیا میدانید homophones در زبان انگلیسی چه کلماتی هستند؟

کلمات homophone در زبان انگلیسی کلمات جالب homophone کلماتی هستند که طریقه نوشتن آنها و همینطور معانیشان کاملا با هم متفاوت است، در صورتی که تلفظ این کلمات دقیقا به یک شکل است و تنها راه تشخیص تفاوت بین معانی آنها در مکالمه بستکی به جایگاهشان در توصیف موضوع دارد. تعدادی از این کلمات را از […]