کاربرد صفت Quick

کاربرد صفت Quick

آیا کاربرد صفت Quick در زبان انگلیسی و سایر صفت های زبان انگلیسی که قید نیز هستند را می شناسید؟ برخی از صفت ها در زبان انگلیسی می توانند بدون تغییر به عنوان قید نیز به کار گرفته شوند. در این مقاله با تعدادی از این صفت ها آشنا می شوید و نکات کاربردی گرامر […]