نکات گرامری Enough

Enough گرامر Enough  می تونه همراه با صفت، قید و یا اسم بیاد و حتی می تونه نقش ضمیر به خودش بگیره.   با صفت و قید .She isn’t tall enough to be a basketball player او به اندازه ی کافی بلند قد نیست تا یک بازیکن بسکتبال شود. .I’m afraid your work just isn’t good enough […]