ترجمه لغت Education

نکاتی چند درباره لغت Education

درباره ترجمه لغت Education معنای لغت: تحصیلات، آموزش، آموزش و پرورش، معارف، تعلیم و تربیت، تحصیل، فرهیختگی، فضل و کمال، مترادف ها: Training, instruction, knowledge, wisdom, cognition, learning, awareness کاربرد در جمله: آموزش ابتدایی اجباری است.  Elementary education shall be compulsory. هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شوند. Everyone has […]