اصطلاحات انگلیسی عامیانه

Ear Idioms

عزیزان زبان آموز در اینجا لیستی از اصطلاحات کاربردی مربوط به گوش (Ear Idioms) براتون آماده کردیم. امیدواریم که براتون مفید باشه. ۱- bend sb’s ear                          درباره مسئله خود با کسی حرف زدن ۲- box sb’s ears             […]