conversation به زبان انگلیسی

راه های متفاوت برای شروع یک گفتمان یا conversation به زبان انگلیسی

برای بدست آوردن تجربه و اطلاعات برای ایجاد کردن یک گفتمان موثر به زبان انگلیسی باید دو نکته را همیشه در نظر داشت. اولین نکته این است که بتوانیم انسان شناس باشیم و از ترفندهایی که در گفنمان به هر زبانی باید به آنها توجه کرد، استفاده کنیم. در هر صورت گفتمان و تبادل نظر […]