زمان گذشته کامل استمراری

Can / Could / Able to

تفاوت be able to, can و could در زمان حال can و able to را به طور کلی می توان به جای همدیگر استفاده کرد. مثال: ? Can you call me right now می تونی همین الان به من زنگ بزنی؟ Are you able to call me right now می توانی همین الان به من زنگ بزنی؟ در […]