طریقه صحیح تلفظ The , g, c

تلفظ The تلفظ کلمه The در انگلیسی بستگی به کلمه ی بعدی خود دارد که صدادار باشد یا نباشد با توجه به کلمه ی بعدی ما به راحتی میتوانیم که چگونه کلمه را تلفظ کنیم  اگر کلمه ی بعد از The اولین حرفش صدادار باشد طبق جدول تلفظ صورت میگیرد  : حرف صدادار نوشتاری تلفظ گفتاری […]