یادگیری زبان

کاربرد فعل BRING در عبارات انگلیسی

در این مقاله کاربرد فعل BRING در عبارات انگلیسی را با مثال هایی شرح داده ایم این مطلب در هشت بخش ارائه شده است که هر بخش مثال مربوط به خود را دارد و هر بخش شامل عنوان، معنی یا مفهوم این فعل در آن بخش و در نهایت مثالی که بصورت یک جمله آورده شده است […]

bring در زبان انگلیسی

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن چیزی به جایی صحبت کنیم از چه واژه هایی استفاده می کنیم؟ واژه های مختلفی در زبان انگلیسی برای بیان این موضوع می توان استفاده کرد. در پاسخ به این سوال کاربردی نکات کاربردی استفاده از واژه های مذکور در زبان انگلیسی را خواهید آموخت. […]