travel

تفاوت Loan , Lend , Borrow

چه تفاوتی بین سه واژه  Borrow , Lend, Loan  وجود دارد؟ این سه لغت از لحاظ معنی بسیار به هم نزدیک هستند با این تفاوت که : “Borrow” به معنی امانت گرفتن و قرض گرفتن است؛ به معنی گرفتن چیزی از کسی، با اجازه و با قصد برگرداندن آن می باشد. از لحاظ گرامری نقش […]