be going to

be going to و will 

be going to ما در این پست کاربرد و تفاوت will و be going to را توضیح خواهیم داد که در زبان انگلیسی بسیار رایج و کاربردی می باشند. همانطور که می دانید هم will و هم be going to برای آینده بکار می روند ولی چند تفاوت مهم بین کاربرد این دو وجود دارد که در این مطلب […]

کاربرد Be going to در گرامر زبان انگلیسی

کاربرد Be going to در گرامر زبان انگلیسی

کاربرد Be going to در زمان آینده در گرامر زبان انگلیسی Be going to در معنی (قصد داشتن ، تصمیم داشتن) در زمان آینده نقش “Will” را بازی می کند. در واقع نمایانگر قصد و تصمیم است با ایت تفاوت که در مورد این قصد و نیت قبلاً پیش بینی شده است، در حقیقت “Will” […]