اصطلاحات کاربردی

عبارات کاربردی در مکالمات (پکیج های ده تایی)

10 عبارت برای انتقاد از اشتباهات دیگران در زبان انگلیسی  از 10 جمله ی زیر برای انتقاد از اشتباهات دیگران در زبان انگلیسی استفاده میکنیم : That wasn’t very clever. What were you thinking of? I bet you wish you hadn’t done that. Why on Earth did you go and do that? You made a […]