گرامر گذشته ساده و گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری Past continuous Tense از زمان گذشته ی استمراری برای بیان کاری مستمر در گذشته استفاده می شود. مثلا دیروز داشتم فیلم مرد عنکبوتی می دیدم. توی انگلیسی از فرمول زیر برای این حالت استفاده میشه: فاعل + was/were + فعل ing دار present participle)) مثال: =        .I was watching a […]