تحلیل معانی متفاوت کلمه thin در زبان انگلیسی

تحلیل معانی متفاوت کلمه thin در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی کلمات مختلفی در معنای لاغر اندام و نحیف مورد استفاده قرار می گیرند اما هریک از این کلمات کاربرد خاصی دارند. در این مقاله به بررسی نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده و کاربرد از واژگان زبان انگلیسی با معنای لاغر می پردازیم. با ما همراه باشید. در انگلیسی چندین واژه […]