معانی متفاوت کلمه JUST

۱- همین چند لحظه پیش، به تازگی The plane just landed in New York. “هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست” ۲- وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم Can I just borrow your cell phone for a second? “میشه لطفا موبایلت رو برای چند لحظه قرض بگیرم؟” ۳- سریع I’m just […]