کلمات متشابه

کلمات متشابه

مناسب  eligible مهاجر، غریب  immigrant  مهاجر، کوچ کننده  emigrant مشرف، نزدیک imminent بلند، والامقام eminent تهاجم irruption انفجار و فوران eruption  غذا  fare  زیبا، بازار مکاره  fair  در، دروازه  gate طرز راه رفتن  gait زندان gaol مقصود، دروازه (بازی) goal گروه، جماعت horde اندوخته، ذخیره hoard تمام و کلیه whole سوراخ hole درشکه hansom خوش […]

کلمات متشابه

کلمات متشابه (جلسه اول)

کلمات متشابه:  :Homony لیست تعدادی از کلمات متشابه پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:  meaning word   meaning word  معنی  کلمه  معنی  کلمه  وفق دادن/ ماهر، استاد adapt/adept  قبول کردن، به فرزندی قبول کردن  adopt اثر  effect  اثر کردن، متأثر کردن  affect خیال بیهوده، اشتباه بینایی  illusion  اشاره، کنایه  allusion عجیب و غریب، […]

تفاوت بین لغات مشابه

کلمات متشابه (قسمت اول)

  کلمات متشابه:  :Homonyms کلمات متشابه: لیست تعدادی از کلمات متشابه پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:  meaning word   meaning word  معنی  کلمه  معنی  کلمه  وفق دادن/ ماهر، استاد adapt/adept  قبول کردن، به فرزندی قبول کردن  adopt اثر  effect  اثر کردن، متأثر کردن  affect خیال بیهوده، اشتباه بینایی  illusion  اشاره، کنایه  allusion […]