کلمات مترادف و متضاد (G&I)

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه غم  sorrow joy شادی، شعف  gaiety  از دست دادن  lose  get  به دست آوردن  gain متفرق ساختن disperse assemble  جمع کردن […]

کلمات مترادف و متضاد a-c

کلمات مترادف و متضاد a-c

کلمات مترادف و متضاد ( a – c ) کلمات مترادف و متضاد: Synonyms and Antonyms:i لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه  ناتوان  incapable  powerful  قادر  able  معمولی  ordinary  unusual  غیر عادی  abnormal حمایت […]