travel

Crutch words (کلمات حمایتی)

در زبان انگلیسی کلمات و واژه های وجود دارند که نقش حمایتی دارند و به نام کلمات حمایتی (Crutch words) خوانده می شوند. نقش این کلمات همچنانکه از اسمشان پیداست این است که گوینده را برای بیان منظور خاصی که قرار است بر زبان آورده شود، کمک کنند. مثلا وقتی که کسی در حال بیان […]