کاربرد unique در زبان انگلیسی

کاربرد unique در زبان انگلیسی

کاربرد unique در زبان انگلیسی کلمه ی unique را هنگامی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم چیزی از ویژگی های و کیفیاتی برخوردار است که آن را از اشخاص و چیزهای دیگر متمایز می سازد: His interpretation of the original screenplay is quite unique. برداشت او از فیلم نامه ی اصلی بسیار بی نظیر […]