کاربرد Thus & Thousands

کاربرد Thus & Thousands

کاربرد Thus & Thousands nd پس از اعداد و پس از کلمات و عباراتی مثل several یا a few که به تعداد اشاره دارند، به کار می رود. Thousand در این حالت جمع بسته نمی شود و به صورت مفرد به کار می رود: پنج هزار مرد              five thousand […]