تفاوت tell و say

تفاوت tell و say

تفاوت tell و say تفاوت tell و say در زبان انگلیسی به نوع کاربرد آن ها بستگی دارد. در این مقاله به بررسی تفاوت say و tell در زبان انگلیسی پرداخته شده و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این کلمات مورد ارزیابی قرار می گیرد، این مقاله را تا انتها بخوانید. Say […]